Der Katalog zur Ausstellung

"DAS FLIEGENDE JACKETT"

"Der Galerist und seine Künstler"

 

21 X 21 cm, 68 Seiten, 20 farbige Abbildungen, Hardcover. Einführungstext von Hagen Scheer.

Idee und Realisation Xenofon Moustakas.

Texte in Deutsch, Englisch und Griechisch. 


For english scroll down

Για ελληνικά κοιτάξτε παρακάτω

 

Das fliegende Jackett

Künstler und ihre Galeristen begegnen sich seit jeher in einem fast symbiotisch anmutenden Arbeitsverhältnis. Ein Wechselspiel geprägt von kreativem Schaffen und repräsentativen Ambitionen auf ein gemeinsames Ziel fokussiert.

 

Mit diesem Abhängigkeits- und Vertrauensgefüge gehen essenzielle Qualitäten wie Verständnis, Freundschaft und Feinabstimmung einher, um der gemeinsamen Vision den entsprechenden, spezifischen Ausdruck in der sinnlichen Wahrnehmung zu verleihen – ein Geben und Nehmen. Diese individuellen Vorgänge des Kunstalltags, die den Besuchern einer Galerie jedoch meist verborgen bleiben, sollen im Zuge dieser Ausstellung nun erstmalig beleuchtet und in Form eines diversen, kreativen Output zugänglich gemacht werden.

 

Das Augenmerk liegt dabei unter anderem auf dem Galeristen in seiner Funktion als Vermittler zwischen Künstlern und Kunstliebhabern und einer exemplarischen Projektion der zwischenmenschlichen Dynamiken zwischen selbigem und den Künstlern im Sinne des „pars pro toto“ – ein Teil steht für das Ganze.

 

Unter diesem Grundgedanken widmeten sich sowohl nationale als auch internationale etablierte Künstler verschiedenen Alters, aber auch junge Absolventen und Studierende der Kunstakademie der künstlerischen Umsetzung dieses Projektes.

 

Es treffen unter anderem symbolisch aufgeladene Malerei und emotional tiefgehende Videokunst auf filigrane Zeichnungen, vielschichtige Installation, Comic-Art, und aus Holzschnitt geschaffene, skulpturale Elemente.

 

Zwischen all diesen Werken fliegen Gedanken, mal feinstofflich, mal konzentriert und steigen verwandelt erneut empor. Das fliegende Jackett.

Text: Hagen Scheer

 

The flying jacket

Artists and their gallerists have always met in a working relation which seems quite symbolic. An interaction shaped by creative work and representative ambitions focussed on a common goal.

 

In this fabric of dependency and confidence essential qualities like comprehension, friendship and fine tuning are weaved in, in order to meet the common vision and give it a specific expression in the sensual perception – a continuous giving and taking. These individual processes of the everyday art world, which, however, remain concealed to the visitor of a gallery, are to be highlighted in the course of this exhibition and are to be made accessible in a variety of creative output.

 

The focus is here on the gallerist in his function as a mediator (among his other functions) between artists and art lovers and an exemplary projection of the interpersonal dynamics between the latter and the artists in a sense of “pars pro toto“ - one part stands for the whole.

 

Following this keynote, nationally as well as internationally established artists of various ages, as well as young graduates and students of the art academy devoted their pieces of work to the artistic realization of this project.

 

Symbolically loaded paintings meet emotionally far-reaching video art, delicate drawings, multi-layered installations, comic art, and woodcarved sculptural elements.

 

Between all these pieces of work fly the thoughts, here subtle, there highly concentrated and arise transformed anew to higher levels. The flying jacket.

Text: Hagen Scheer

 

ΤΟ ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΣΑΚΑΚΙ

Καλλιτέχνες και γκαλερίστες συναντώνται πάντα σε ένα εργασιακό περιβάλλον το οποίο φαίνεται να είναι αρκετά συμβολικό. Μια αλληλεπίδραση που διαμορφώνεται από δημιουργική εργασία και μεγαλεπήβολες φιλοδοξίες εστιάζοντας σε έναν κοινό στόχο.

 

Σε αυτή την ιδιαίτερη συνάρτηση της εξάρτησης και της εμπιστοσύνης υφαίνονται βασικοί δεσμοί όπως η κατανόηση, η φιλία και η συνεργασία, με σκοπό την επίτευξή ενός κοινού οράματος καθώς και το να δοθεί έκφραση σε μία συγκεκριμένη συναισθηματική αντίληψη - μια συνεχόμενη δοσοληψία. Αυτή η ατομική πορεία της καθημερινότητας του κόσμου της τέχνης, η οποία, ωστόσο,παραμένει κρυμμένη από τον επισκέπτη μιας γκαλερί, επισημαίνεται κατά τη διάρκεια αυτής της έκθεσης ώστε να γίνει προσβάσιμη σε ένα μεγαλύτερο εύρος δημιουργικών παραγωγών.

 

Το επίκεντρο εδώ βρίσκεται στον γκαλερίστα και στο έργο του ως διαμεσολαβητή (μεταξύ και των άλλων καθηκόντων του) ανάμεσα στους καλλιτέχνες και στους εραστές της τέχνης καθώς και μια υποδειγματική προβολή της διαπροσωπικής δυναμικής μεταξύ αυτών και των καλλιτεχνών σε μια αίσθηση “pars pro toto“ - ένα μέρος αντιπροσωπεύει το σύνολο.

 

Ακολουθώντας αυτή την κατευθυντήρια γραμμή τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο διακεκριμένοι καλλιτέχνες διαφόρων ηλικιών, καθώς και νέοι πτυχιούχοι και μαθητές της ακαδημίας καλών τεχνών αφιέρωσαν τα έργα τους στην καλλιτεχνική υλοποίηση αυτής της έκθεσης.

 

Πίνακες γεμάτοι συμβολισμούς συναντούν συναισθηματικά βίντεο τέχνης,ιδιαίτερες σκιτσογραφίες , πολύεπίπεδες δημιουργίες, κόμικς και ξυλόγλυπτα.

 

Μεταξύ όλων αυτών των έργων τέχνης οι σκέψεις πετούν, όπως στον υπότιτλο,όντας εξαιρετικά συγκεντρωμένες και αναδυόμενες μετασχηματίζονται εκ νέου σε υψηλότερα επίπεδα. Το ιπτάμενο σακάκι.

Kείμενο: Hagen Scheer